Yoga Course ( Kurz jógy Od 15.09.2020 at        |Bhavna Iyengar Yoga Studio at  Milešovská 7 | Praha 3 | metro A, tram 11,13   Jiřího z Poděbrad
Enter subtitle here

CZECH :

Kurz Iyengar jógy s Bhavnou lektorka Iyengar jógy z Indie 

Iyengar jóga není pouze itenzivní, inteligentní a transformativní styl jógy, jedná se také o celkový přístup k životu, který zahrnuje použití praktických pomůcek k vytváření a udržování tělesného zdraví a vitality, duševní čistoty, emocionální vyrovnanosti a duchovní pohody. Iyengar jóga je založena na starověké indické tradici a filozofii Patanjaliho Jógasúter. Jejím zakladatelem je B.K.S. Iyengar, který se její výuce věnoval déle než 75 let.

V tomto kurzu porozumíte základním pozicím jógy dle sofistikovaného konceptu uznávaného indického učitele B.K.S. Iyengara. Postupně poznáte, jaký vliv mají pohyby vašich rukou a nohou na celé vaše tělo, jak jsou propojené s vaším tělem a myslí a také to, jak toto všechno souvisí s meditací v akci.

Během několika týdnů pochopíte, co je Iyengar jóga a proč je tak přístupná všem studentům bez ohledu na věk. Jóga je pro každého bez ohledu na pohyblivost či nepohyblivost.

V kurzu je zahrnuto :)

Bezpečný a systematický průběh studia k rozvoji dovedností a schopností každého studenta v rámci každé lekce.

Vysoce rozvinutá metodika výuky včetně jasné demonstrace pozic, přesných a specifických instrukcí pro rozvoj porozumění a inteligentního jednání studentů v praxi.

Sekvence pozic, které pomáhají studentům rozvinout sílu a pružnost, vytrvalost, koncentraci a správné držení těla.

Individuální korekce studentů a úpravy pozic dle potřeby.

Použití pomůcek jako jsou deky, bloky, opasky a židle k prohloubení učení a přizpůsobení pozic individuálním potřebám.

Jednorázový vstup na lekci je také možný.

Cena: 14 lekcí = do 25.08.2020  4000 Kč, později 4500 Kč

Kdy : každé úterý od 18:30 do 19:30 ( Od 15.09.2020 Do 15.12.2020

Booking Open!!!

Kde : Bhavna Iyangar Yoga Studio

| Milešovská 7 | Praha 3 | metro A, tram 11,13 Jiřího z Poděbrad

zvonek JÓGA | otevřeno 15 min před začátkem lekce, nechoďte prosím již vraty jako dříve, vchod nám nepatří a jsou stížnosti, používejte výhradně vchod domu č. 7 tam i zpět. děkuji :)

číslo účtu: 9997863/5500

Email: info@bhavnarani.com 

Více informací o mě - www.bhavnarani.com

Možný jednorázový vstup za 350 Czk

Učitel: Bhavna Rani 

ENGLISH :

Iyengar yoga course with Bhavna 

Profound, intelligent and transformative, Iyengar Yoga is a complete approach to life that provides practical tools to create and maintain bodily health and vitality, mental clarity, emotional serenity, and spiritual well-being. Developed by yoga master B.K.S. Iyengar during his more than 75 years of teaching, Iyengar Yoga is grounded in the ancient Indian tradition and philosophy of Patanjali's Yoga Sutras.

In the course, you will develop an understanding of the basic positions according to the sophisticated concept of the acclaimed Indian teacher BKS Iyengar. Gradually, you will practically learn how the movements of your hands and feet are on the whole body and how it is connected with body and mind and how it's connected to the approach of meditation in action. Within a few weeks, you will understand what Iyengar Yoga is so accessible to all students regardless of age. Yoga is for everyone regardless of flexibility or non-flexibility.

What you get from the course:-

A safe and systematic progression of study to develop each student's skills and abilities, within each class and from class to class.

A highly-developed teaching methodology including a clear demonstration of the postures, precise use of language and specific instructions to develop students' understanding and intelligent action in practice.

Sequencing of the postures that helps students develop strength and flexibility, stamina and concentration, and correct body alignment.

Individual correction and adjustment of students, when necessary.

The use of props such as blankets, blocks, belts, and chairs to deepen learning and adjust postures to individual needs.

One-time entry into the enclosed course is also possible.

Price : 14 lessons = 4000 Czk until 25.08.2020. and later 4500 Czk

When:  Every Tuesday from 18:30 till 19:30 on 15.09.2020 till 15.12.2020) 

Possible one-time entry for CZK 350

Where : Bhavna Iyengar Yoga Studio

| Milešovská 7 | Praha 3 | metro A, tram 11,13 Jiřího z Poděbrad

zvonek JÓGA | otevřeno 15 min před začátkem lekce, nechoďte prosím již vraty jako dříve, vchod nám nepatří a jsou stížnosti, používejte výhradně vchod domu č. 7 tam i zpět. děkuji :)

číslo účtu: 9997863/5500

Email:  info@bhavnarani.com