ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षँ शान्ति:, पृथ्वी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:। वनस्पतय: शान्तिर्विश्वे देवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति:, सर्वँ शान्ति:, शान्तिरेव शान्ति:, सा मा शान्तिरेधि॥ ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:॥  

The meaning of the Shanti Path Mantra translated into English 

Unto The Heaven Be Peace, Unto The Sky And The Earth Be Peace.
Peace Be Unto The Water,Unto The Herbs And Trees Be Peace.
Unto All The Gods Be Peace,Unto Brahma And Unto All Be Peace.
And May We Realize That Peace.Om Peace Peace Peace.